ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
SAM FEydhooa.jpg
ނަން

ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

[[]], [[]]

ފެންވަރު

ޕްރައިމަރީ، މެދުމަދަރުސީ ، ސާނަވީ

ކުލަ

ފެހި

މޮޓޯ


()

ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައި އޮތް އައްޑު އަތޮޅު ގައި ހުންނަ ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާ އެކެވެ.