ބުރާސްފަތި ދުވަސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން: Thursday ހަފްތާގެ ހަތަރުވަނަ ނުވަތަ ފަސްވަނަ ދުވަހެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހާ ދެމެދު އަންނަ ދުވަހެވެ.